Statut soutěže "eXcelent Jdi po svý ose" a pravidla ochrany osobních údajů

Preambule

Soutěž „eXcelent Jdi po svý ose“ se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen „statut“), která vyznačují práva a povinnosti účastníků a pravidla soutěže.

Vyhlašovatel

Vyhlašovatelem propagační soutěže eXcelent Jdi po svý ose (dále jen „soutěž“) je společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, IČ: 45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále jen „vyhlašovatel“).

Pořadatel pověřuje zajištěním soutěže společnost TRIAD Advertising, s.r.o., Holečkova 799, 150 00 Praha, Česká republika, IČ: 24285358, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 192926 (dále jen „Zprostředkovatel“).

Vyhlašovatel může zajištěním soutěže pověřit další subjekty.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je propagace značky vyhlašovatele formou marketingové komunikace se soutěžícími.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je vyplnění formuláře na stránce www.execelentmag.cz/posvyose.

Trvání a působnost soutěže

Soutěž probíhá na webové stránce www.execelentmag.cz/posvyose.

Soutěž probíhá ve třech fázích. V první fázi soutěžící vyplní soutěžní formulář. Z formulářů pak vybere předem určená porota celkem 30 účastníků workshopu. Ve druhé fázi vybere předem určená porota celkem 10 finalistů. Ve třetí fází bude určeno až 5 finalistů (2 na základě internetového hlasování, 2 předem určená porota a jedna tzv. Divoká karta).

Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím příspěvku na webových stránkách www.execelentmag.cz/posvyose.

Určení soutěžících

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let v den zahájení soutěže (dále jen „soutěžící“), který splňuje podmínky soutěže.

Zapojením do soutěže soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži, s podmínkami soutěže tak, jak jsou uvedeny v těchto pravidlech, a s případným převzetím výhry podle pravidel tohoto statutu.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a jim blízké osoby (ve smyslu §22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění). V případě, že se výhercem soutěže stane taková osoba nebo osoba, která nesplní alespoň jednu z podmínek soutěže, nebude výhra předána. V případě, že již předána byla, je tato osoba povinna výhru vrátit vyhlašovateli na základě jeho písemné výzvy, respektive nahradit vyhlašovateli plnou hodnotu příslušné výhry. V takovém případě nastupuje na místo výherce další soutěžící dle rozhodnutí vyhlašovatele a stává se oprávněným výhercem.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit prostřednictvím pouze jednoho účtu. Podezřelé nebo falešné účty mohou být ze soutěže vyřazeny.

Pravidla soutěže

Podmínkou zapojení do soutěže je:

Soutěžící, který nepovolí přístup ke všem předepsaným údajům, nemůže být zařazen do soutěže a získat výhru.

Po skončení první fáze přihlašování do soutěže vybere porota 30 finalistů, které kontaktuje přes telefon nebo e-mailem.

Výběr 5 finalistů bude předmětem hlasování.

Hlasovat v soutěži může kdokoli.

V soutěži je zakázáno použití jakýchkoli automatických skriptů nebo ovlivňování průběhu soutěže způsobem odlišným od těch, které povolují pravidla soutěže.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit prostřednictvím pouze jednoho účtu. Pokud vyhlašovatel nabude důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Příkladem může být odeslání soutěžního mailu z více e-mailových adres jednou osobou nebo uvedení falešného jména a příjmení. To platí i v případě jiné osoby, která by soutěžícímu napomohla k výhře. U účtů, které nesplní tyto podmínky, si vyhlašovatel vyhrazuje právo tyto účty vyřadit ze soutěže.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo při podezření z porušení pravidel soutěžícího bez předchozího upozornění zablokovat. Vyhlašovatel si také vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel během trvání soutěže.

Výhry a systém jejich přidělení

Soutěžící, kteří se zapojili do soutěže, splnili podmínky a dodrželi všechna pravidla, mohou získat následující ceny:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit výhry v soutěži.

Výhercem soutěže se stane soutěžící, který splní všechny níže uvedené podmínky:

V případě, že výherce z nějakého, vyhlašovatelem stanoveného, důvodu ztratí nárok na výhru, bude kontaktován soutěžící, který se umístil v pořadí jako následující v pořadí.

Výsledky soutěže jsou konečné a bez možnosti odvolání. Ve sporných případech si vyhlašovatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Vyhlašovatel uvědomí výherce prostřednictvím e-mailu o výhře a způsobu jejího předání nejpozději do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce neodpoví na e-mail do 30 dní, výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele.

Na výhru nevzniká právní nárok. Ve smyslu ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, není možné výhru (ani prostřednictvím soudu) vymáhat. Výherce může výhru postoupit jiné osobě pouze se souhlasem vyhlašovatele soutěže.

Vyhlašovatel nehradí soutěžícím žádné náhrady, které by jim mohly vzniknout v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. s výhrou v soutěži.

Vyhlašovatel nezodpovídá za škody vzniklé neuplatněním, nevyzvednutím nebo nepřijetím výhry.

Osobní údaje

Soutěžící svým zapojením do soutěže poskytuje vyhlašovateli tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Soutěžící své osobní údaje poskytuje vědomě a dobrovolně.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které v rámci soutěže poskytne vyhlašovateli jako provozovateli ve smyslu zákona. Účelem zpracování je využití osobních údajů pro marketingové aktivity vyhlašovatele, například formou zasílání reklamních a propagačních e-mailů, zjištění totožnosti v rámci marketingových soutěží či předání výhry vítězům v rámci marketingových soutěží. Vyhlašovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje výlučně pro stanovený účel po neomezenou dobu, nejdéle však do odvolání soutěžícím.

Soutěžící může kdykoli písemně na adrese vyhlašovatele svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů a jejich využíváním odvolat.

Vyhlašovatel má oprávnění zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona pověřit zprostředkovatele.

Účastník svým zapojením do soutěže souhlasí s tím, že pokud se stane výhercem, budou jeho jméno, příjmení, a město jeho bydliště zveřejněny na internetové stránce vyhlašovatele www.execelentmag.cz/posvyose a na facebookové stránce společnosti.

Soutěžící svým zapojením do soutěže dále souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být využity pro statistické účely vyhlašovatele a že vyhlašovatel může zároveň osobní údaje soutěžícího zaznamenávat do informačního systému, přičemž ve smyslu zákona zaručuje jejich bezpečné uložení. Vyhlašovatel je povinen po splnění účelu zpracování bez zbytečných odkladů zajistit likvidaci osobních údajů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo údaje upravovat nebo v případě jejich neplatnosti vymazat.

Soutěžící, který poskytl své osobní údaje, zodpovídá za jejich správnost, úplnost, aktuálnost a pravdivost.

Soutěžící zapojením do soutěže potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů a že mu byly známy všechny informace vyplývající ze zákona.

Zvláštní ustanovení

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách, týkajících se soutěže, podle vlastního uvážení a vyhrazuje si právo soutěž i její pravidla kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit.

V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže bude rozhodnutí vyhlašovatele konečné a závazné.

Vyhlašovatel nezodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníky.

Vyhlašovatel není zodpovědný za nefunkčnost telefonických linek, zařízení, sítě, za poštovní služby ani za žádné výkony, které neprovozuje on sám (či případně provozuje za pomoci třetích osob).

Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a statutem.

Všeobecná závěrečná ustanovení

Svým zapojením do soutěže soutěžící vyjadřují svůj souhlas s tím, že se budou řídit oficiálními pravidly soutěže, zahrnutými v tomto statutu.

Ustanovení statutu a průběh soutěže se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Statut soutěže byl sepsán a vyhlášen v Praze, dne 10.08.2016 a bude vystaven k nahlédnutí na stránce www.execelentmag.cz/posvyose po celou dobu trvání Soutěže.

Vyhlašovatel soutěže zabezpečuje ověřování věcné správnosti a průběh soutěže v souladu se statutem.

V Praze dne 10.08.2016
>